Accueil et encadrement des réfugiés ukrainiens

D’Regierung huet en Zenter fir Primo-accueil op d’Been gesat, fir Leit ënnerzebréngen, déi virum Krich an der Ukrain flüchten. Dësen Noutfall-Accueil-Zenter, dee 24h/24, 7j/7 op ass, befënnt sech am SHUK (Structure d’hébergement d’urgence um Kierchbierg), 11, rue Carlo Hemmer an der Stad Lëtzebuerg.

All deplacéiert Persoun, déi zu Lëtzebuerg aus der Ukrain ukënnt, ass gebiede sech bei der Direktioun fir d’Immigratioun vum Aussen- an Europaministère ze mellen: immigration.desk@mae.etat.lu

All Lëtzebuerger Residenten, déi schonn offréiert hunn, oder offréiere wëllen, ukrainesch Staatsbierger bei sech doheem opzehuelen, si gebiede sech bei der Hotline, geréiert vun der Caritas an dem Roude Kräiz , mat der Ënnerstëtzung vum Ministère fir Famill, Integratioun an d’Groussregioun, ze mellen, entweder per Telefon: +352 621 796 780 oder per Email: ukraine@zesummeliewen.lu.

Weider Informatiounen fann dir hei:

Vill Organisatiounen hu sech mobiliséiert fir der Ukrain an de Flüchtlingen ze hëllefen:

___________________________________________________________________________________________________________________________

Le gouvernement a mis en place un centre de primo-accueil pour héberger des personnes fuyant la guerre en Ukraine. Ce centre d’accueil d’urgence, ouvert 24h/24, 7j/7, est situé à la SHUK (Structure d’hébergement d’urgence au Kirchberg), 11, rue Carlo Hemmer à Luxembourg-Ville.

Toutes les personnes déplacées qui arrivent au Luxembourg en provenance d’Ukraine sont priées de se manifester auprès de la Direction de l’immigration du ministère des Affaires étrangères et européennes: immigration.desk@mae.etat.lu

Tous les résidents luxembourgeois qui ont offert ou proposent d’héberger des ressortissants ukrainiens à leur domicile sont invités à contacter la Hotline gérée par la Caritas et la Croix Rouge avec le soutien du Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région au +352 621 796 780 ou à s’adresser par email à: ukraine@zesummeliewen.lu.

Pour plus d’informations:

De nombreuses organisations et associations se mobilisent pour aider l’Ukraine et les réfugiés:

Dernière modification le 10.03.2022

Des articles de la même catégorie