Eis Missioun

Eis Missioun ass et, eng Bréck tëscht den Elteren, Enseignanten, Betreier, der Gemeng an de Kanner ze schloen, fir sou e positiivt an ënnerstëtzend Léier- an Entwécklungsëmfeld fir all Kand ze schafen. Mir setzen eis dofir an, datt all Schüler déi beschtméiglech Bildung a Betreiung kritt.

Eis Aktivitéiten

  • Elterenowender: Reegelméisseg Treffen an informativ Evenementer iwwer aktuell Theme ronderëm Erzéiung a Bildung.
  • Ënnerstëtzung vu Schoulprojeten: Organisatoresch Hëllef bei schouleschen Evenementer a Projeten.
  • Fërderung vun der Schoulkommunikatioun: Verbessere vun der Kommunikatioun tëscht Elteren, Enseignanten a Schüler duerch transparent an oppe Kommunikatiounsweeër.
  • Gemeinschaftsprojeten: Initiativen zur Fërderung vum Gemeinschaftsgefill a vun der Zesummenaarbecht innerhalb vun der Schoulgemeinschaft resp. de Betreiungsstrukturen.

Memberschaft a Bedeelegung

All Elterendeel ass häerzlech agelueden aktive Member an eiser Vereenegung ze ginn an un eise Projeten deelzehuelen oder sech duerch de Kaf vun enger Memberskaart finanziell ze bedeelegen. Är Ënnerstëtzung an Äert Engagement si wichteg fir de Succès vun eiser Aarbecht. Zesumme kënne mir e positiven Afloss op d’Environnement vun eise Kanner an der Schoul an an eiser Gemeng huelen.

Kontakt

Bei Interessi un enger aktiver Memberschaft oder un enger Memberskaart, awer och fir Froen, Virschléi a wieder Informatioune sti mir Iech gären zur Verfügung. Kontaktéiert eis ënnert elteren.opderheckt[at]gmail.com  

Mir freeën eis drop, zesumme mat Iech dat Bescht fir eis Kanner ze erreechen!

D’Team vun der Elterevereenigung op der Heckt Dol.

Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Heimat stellen ech meng Kandidatur fir an d'Elterevereenigung:
Adresse

Eise Comité an aktiv Memberen

Eise Comité besteet aus engagéierte Membere vun der Elterevereenigung, déi sech fräiwëlleg bereet erklären, Verantwortung fir d’Organisatioun an d’Koordinatioun vun eise Projeten an Aktivitéiten ze iwwerhuelen. Zousätzlech hu mir eng Rei aktiv Memberen, déi sech reegelméisseg an tatkräfteg un eisen Aktivitéite bedeelegen, ouni Deel vum Comité ze sinn. Hei ass eisen aktuelle Comité:

Claude Weyler-Kohll

Presidentin

Koordinéiert d’Aktivitéiten a vertrëtt d’Vereenigung no baussen

Melany Freitas-Rodrigues

Sekretärin

Suergt fir d’Protokolléiere vun de Reuniounen an d’Kommunikatioun tëscht de Memberen

Peggy Lehnen

Tresorière

Gestioun vun de Finanzen an d’Iwwerwaachung vum Budget

Susi Glodt

Nathalie Graas

Sandra Leyder

Consty Therres

Mike Zenner

Dernière modification le 02.07.2024
Aller au contenu principal