Décembre 2023

01.12.2023 - 01.12.2023 } 16:00 - 22:00

Krëstmoart

Krëstmoart zu Dol am Schoulhaff 16h00-22h00

02.12.2023 - 02.12.2023 } 15:00 - 22:00

Krëstmoart

Krëstmoart zu Dol am Schoulhaff 15h00-22h00

07.12.2023 - 07.12.2023 } 08:00 - 23:30

Adventsnomëtteg

Zu Nacher am Veräinssall Org.: Fraen a Mammen

08.12.2023 - 08.12.2023 } 08:00 - 23:30

Adventsveillée

An der Scheiferich Org.: Vältesfrënn

17.12.2023 - 17.12.2023 } 08:00 - 23:30

Adventsveillée

Zu Nacher am Veräinssall Org.: Sängerfrënn

Janvier 2024

12.01.2024 - 12.01.2024 } 20:00 - 23:30

Theater

Theater zu Nacher am Sall Org. Hexemeeschter

13.01.2024 - 13.01.2024 } 20:00 - 23:30

Theater

Theater zu Nacher am Sall Org. Hexemeeschter

14.01.2024 - 14.01.2024 } 18:00 - 23:30

Theater

Theater zu Nacher am Sall Org. Hexemeeschter

19.01.2024 - 19.01.2024 } 20:00 - 23:30

Theater

Theater zu Nacher am Sall Org. Hexemeeschter

20.01.2024 - 20.01.2024 } 20:00 - 23:30

Theater

Theater zu Nacher am Sall Org. Hexemeeschter

27.01.2024 - 27.01.2024 } 08:00 - 23:30

Fuesbal

Fuesbal zu Nacher am Sall Org. Hexemeeschter

Février 2024

04.02.2024 - 04.02.2024 } 08:00 - 22:00

Kannerfuesbal

Kannerfuesbal zu Nacher am Sall Org. Fraen a Mamen

11.02.2024 - 11.02.2024 } 08:00 - 23:30

Vältesfest

Vältesfest zu Boukels Org. Vältesfrënn & Jeunesse Géisdref

25.02.2024 - 25.02.2024 } 14:00 - 23:30

Buergbrennen

Buergbrennen zu Géisdref Org. Jeunesse Géisdref

Mars 2024

22.03.2024 - 22.03.2024 } 08:00 - 23:30

Hobbymaart

Hobbymaart zu Nacher am Sall Org. Coin du Terre

22.03.2024 - 22.03.2024 } 18:00 - 23:30

Theater

Theater zu Géisdref am Sall Org. Theaterfrënn Géisdref

23.03.2024 - 23.03.2024 } 08:00 - 23:30

Hobbymaart

Hobbymaart zu Nacher am Sall Org. Coin du Terre

23.03.2024 - 23.03.2024 } 18:00 - 23:30

Theater

Theater zu Géisdref am Sall Org. Theaterfrënn Géisdref

24.03.2024 - 24.03.2024 } 08:00 - 23:30

Hobbymaart

Hobbymaart zu Nacher am Sall Org. Coin du Terre

24.03.2024 - 24.03.2024 } 18:00 - 23:30

Theater

Theater zu Géisdref am Sall Org. Theaterfrënn Géisdref

29.03.2024 - 29.03.2024 } 18:00 - 23:30

Theater

Theater zu Géisdref am Sall Org. Theaterfrënn Géisdref

30.03.2024 - 30.03.2024 } 18:00 - 23:30

Theater

Theater zu Géisdref am Sall Org. Theaterfrënn Géisdref

Avril 2024

13.04.2024 - 13.04.2024 } 08:00 - 23:00

Tournoi

Tournoi zu Dol an der Sportshal Org. D.T. Nacher

Mai 2024

25.05.2024 - 25.05.2024 } 18:00 - 23:30

Sträichs-de-Bal

Sträichs-de-Bal am Loubau zu Boukels Org. Jeunesse Géisdref

Dernière modification le 09.02.2023
Aller au contenu principal