Campagne « Egalitéit liewen! »

Campagne « Egalitéit liewen! »

Fir méi Partizipatioun vu Fraen an der Gemengepolitik an e besseren Equiliber tëscht Fraen a Männer an de kënftege Gemengeréit.

Den 11. Juni 2023 wielt eist Land nees déi Fraen a Männer, déi an de Gemenge Verantwortung iwwerhuelen, fir um lokale Plang fir e bessert Zesummeliewen a méi Liewensqualitéit ze suergen.

Néierens anescht wéi an de Gemenge sinn d’Politikerinnen a Politiker esou no un de Wënsch an un de Besoine vun de Biergerinnen a Bierger.

Eng politesch Vertriedung ass am Beschten opgestallt, wann si aus engem gudde Mix vu Fraen a Männer aus allen Alterskategorië besteet. Dofir setzt sech och de Ministère fir d’Gläichstellung tëscht Fraen a Männer an.

An deem Kontext lancéiert de Chancegläichheets-Ministère eng Campagne fir d’Gemengewahle vun 2023

Chantier op der Eisebunnsbréck op der Giewelsmillen

Chantier op der Eisebunnsbréck op der Giewelsmillen

De Chantier op der Eisebunnsbréck op der Giewelsmillen (N27) wäert den 31.10.2022 ufänken an viraussiichtlech Enn Mäerz 2024 fäerdeg sinn.

D’Bréck ass des Zäit komplett fir den Trafic gespaart. Deviatioun verleeft iwwer Buerschent – Buerschter-Millen (CR308 an CR348)

Eng Deviatioun fir den Trëppelpad ass ab dem 31.10.2022 sur place.

Fir all weider Informatiounen kënnt dir Iech gären bei der « Administration des ponts et chaussées » mellen.

Déménagement du centre de recyclage Wiltz

Déménagement du centre de recyclage Wiltz

Nouvelle adresse à partir du samedi, 3 septembre 2022:

Centre de recyclage régional Wiltz
Atelier communal
20, route de Winseler
L-9577 Wiltz

Nouveaux horaire à partir du samedi, 3 septembre 2022:

Samedi de 09h00 à 16h00

En raison de travaux d’infrastructure dans le cadre du projet « Wunne mat der Wooltz », le centre de recyclage va déménager dans l’atelier communal.

Le centre de ressources Wiltz restera fermé le 30 août et le 1 septembre 2022.

Les heures d’ouverture des centres de ressources du SIDEC à Diekirch, Lentzweiler, Mersch et Rédange restent inchangées du mardi au vendredi de 09h00 à 11h45 et 13h00 à 17h00 et le samedi de 09h00 à 16h00.

Campagne de sensibilisation: Je peux voter

Campagne de sensibilisation: Je peux voter

Liebe Mitbürgerin, lieber Mitbürger,

gibt es Themen, die Ihnen am Herzen liegen? Möchten Sie Veränderungen anregen und Ihrer Stimme Gehör verschaffen? Ihre Meinung zählt bei den nächsten Kommunalwahlen am 11. Juni 2023.

Falls Sie noch nicht in die Wählerlisten eingetragen sind, können Sie dies beim Bürgeramt unserer Gemeinde oder online über www.guichet.lu machen. Sie alle können Teil einer aktiven und engagierten Gesellschaft sein: junge und ältere Menschen, neu Zugezogene und Einheimische, Nicht-Luxemburger und Luxemburger. Das neue Wahlgesetz ermöglicht es allen nicht-luxemburgischen Einwohnern, sich ab dem Datum ihrer Ankunft in Luxemburg eintragen zu lassen!

Mit Ihrer Teilnahme an den Kommunalwahlen engagieren Sie sich für sich selbst, für Ihre Angehörigen und für das Zusammenleben aller Bürger in unserer Gemeinde.

Sie sind bereits in die Wählerliste eingetragen? Dann teilen Sie doch einfach Ihre Erfahrungen mit anderen nicht-luxemburgischen Mitbürgern und sensibilisieren Sie diese so für das Thema und die Bedeutung der politischen Partizipation.

Wir alle entscheiden über die Zukunft unserer Gemeinde. Sehen wir uns daher am 11. Juni 2023!

Weitere Informationen zur Eintragung in die Wählerlisten für Nicht-Luxemburger und allgemein zu den Wahlen finden Sie unter www.ichkannwaehlen.lu.

Chère citoyenne, cher citoyen,

Avez-vous des sujets qui vous tiennent à cœur ? Voulez-vous initier des changements et faire entendre votre voix ? Votre opinion compte lors des prochaines élections communales du 11 juin 2023.

Si vous n’êtes pas inscrit(e) sur les listes électorales, il suffit de vous inscrire auprès du bureau de la population de notre commune ou en ligne via www.guichet.lu. Vous pouvez faire toutes et tous partie d’une société active et engagée: jeunes et personnes âgées, nouveaux arrivants et résidents établis, non-Luxembourgeois et Luxembourgeois. La nouvelle loi électorale permet à tous les résidents non-luxembourgeois de s’inscrire dès leur arrivée dans le pays !

Avec votre participation aux élections communales, vous vous engagez pour vous-même, pour vos proches et le vivre-ensemble de tous les citoyens de la commune.

Êtes-vous déjà inscrit(e) ? Alors partagez votre expérience avec les résidents non-luxembourgeois et sensibilisez-les ainsi au sujet et à l’importance de la participation politique.

Vous décidez le futur de votre commune. Rendez-vous le 11 juin 2023 !

Plus d’information concernant les conditions d’inscription pour les non-Luxembourgeois et les élections en générale disponibles sur www.jepeuxvoter.lu.